Unsere Vision

„Jesu FROHE BOTSCHAFT heute LEBEN“

Pfarrlogo

1) Wir sind gemeinsam unterwegs
2) gestärkt durch das Gebet und das Wort der Bibel
3) fördern die Vielfalt in den Gemeinden unserer Pfarre
4) gestalten und entscheiden gemeinsam
5) leben und handeln caritativ und solidarisch
6) übernehmen Verantwortung für Schöpfung und
Gesellschaft
7) und gehen dafür auch neue Wege

Diese 7 Programmpunkte (unser Leitbild) werden sehr konkret – in ganz unterschiedlicher Weise:
… auf Ebene unserer gemeinsamen Pfarre siehe HIER
… in unserer Pfarrgemeinde St. Elisabeth siehe HIER
… in unserer Pfarrgemeinde St. Florian  siehe HIER
… in unserer Pfarrgemeinde St. Thekla siehe HIER
… in unserer Pfarrgemeinde Wieden-Paulaner siehe HIER

Dazu hat unsere Mitarbeiterin Schwester Gudrun folgendes Gebet verfasst:

Gebet für unsere Pfarre zur Frohen Botschaft
Liebender Gott, du bist mit uns,
wenn wir gemeinsam unterwegs sind.
Die Beziehung zu dir ist das, was uns trägt.
Dein Wort ist uns Kraft und Orientierung.
Bereichert durch die Vielfalt deiner Geschöpfe,
sind wir einander anvertraut.
Du traust uns zu,
deine und unsere Welt menschlicher und liebevoller zu gestalten.
Stärke uns in der Verantwortung füreinander
und lass uns im solidarischen Miteinander
auf der Seite der Schwachen und Entrechteten stehen.
Hilf uns, im Geist der Liebe immer wieder mutig neue Wege zu gehen –
zu den Menschen und so zu dir.
Dazu segne und begleite uns,
du treuer Gott
Amen

Prayer for our Pfarre zur Frohen Botschaft (Parish of the Good News)
Loving God, you are with us,

when we are on the journey together.
Our relationship with you is what sustains us.
Your Word is our strength and orientation.
Enriched by the diversity of your creatures
we are entrusted to one another.
You trust us,
to make your world and ours more human and caring.
Strengthen us in our responsibility for one another
and let us thereby stand in solidarity with each other
on the side of the weak and disenfranchised.
Help us, in the spirit of love, to always go new ways courageously
– to the people and thus to you.
For this, bless us and accompany us, you faithful God.
Amen!

© Sr. GudrunFür unsere internationalen Leser: unsere Vision in verschiedenen Sprachen (die Reihenfolge ist rein zufällig):

Englisch Wienerisch Ungarisch Polnisch Esperanto Burgenländischkroatisch Standardkroatisch Italienisch Chinesisch/Mandarin Bulgarisch

Englisch:
(Übersetzung: Wolfgang Zecha)

Vision of the Good News Parish:

LIVING Jesus’ GOOD NEWS today

1. We move forward together.

2. We are strengthened by prayer and the word of God.

3. We promote diversity in the congregations of our parish

4. We design and decide together.

5. We follow the principles of charity and solidarity.

6. We take responsibility for God’s creation and the society.

7. We are also ready to break new ground.

zur Sprachauswahl


Wienerisch

(Übertragung Christian Kneisz)

Die Aansapost vom Jesus heit lebn

 1. Mia san olle mitsaum am Haadscha
 2. stoak gmocht durchs Betn und des wos in da Bibel steht
 3. schaun auf ois und olle in die Gretzl und Batiien von da Pfoa
 4. mochn und schnopsn ois mitanaund aus
 5. lebn und tuan Caritas und haun si auf a Bakl mit de wos oiwei nua eineschaun
 6. reissn uns an Haxn aus fiad Umwöd und fias Zsammlebn vo olle
 7. und gengan dafia a auf neiche Haadscha

zur Sprachauswahl


Ungarisch
(Übersetzung: Ildiko & Gábor Szabo)

Jézus
ÖRÖMHÍRE
ma ÉLNI

A program
1) Együtt haladunk utunkon
2) az ima és a Biblia szava által megerősítve
3) a plébániánk közösségeinek sokszínűségét támogatjuk
4) együtt alakítunk és döntünk
5) jótékonyan és szolidárisan élünk és cselekszünk
6) felelősséget vállalunk a teremtésért és a társadalomért
7) és ezért új utakon is járunk
zur Sprachauswahl


Polnisch:

Wizja parafii pod wezwaniem „Dobra Nowina”:

Dzisiaj żyć DOBRĄ NOWINĄ Jezusa

1. Jesteśmy wspólnie w drodze

2. Umocnieni przez modlitwę i słowo Biblii

3. Wspieramy różnorodność w naszych wspólnotach parafialnych

4. Tworzymy i decydujemy wspólnie

5. Żyjemy i działamy kreatywnie i solidarnie

6. Przejmujemy odpowiedzialność za stworzenie i społeczeństwo

7. I dlatego idziemy nowymi drogami

Modlitwa za naszą parafię pod wezwaniem „Dobra Nowina”¬

Kochający Boże, Ty jesteś z nami, gdy jesteśmy wspólnie w drodze. Relacja do Ciebie jest tym co nas niesie.Twoje Słowo jest dla Nas siłą i orientacją. Wzbogaceni przez różnorodność twoich stworzeń, jesteśmy sobie zawierzeni. Ty nam ufasz, że twój i nasz świat ukształtujemy bardziej ludzkim i życzliwym, umocnij nas w odpowiedzialności za siebie wzajemnie i daj nam w solidarnym wspólnym trwaniu stanąć po stronie słabych i pozbawionyc prawa. Pomóż nam, w duchu miłości zawsze odważnie iść nowymi drogami do ludzi i do Ciebie. Pobłogoslaw i prowadź nas, nasz wierny Bożę

Amen! © Sr. Gudrun SSM, Mai 2019
zur Sprachauswahl


Esperanto
(Por la esperanta traduko respondecas P.Ignasi Peguera SP kaj Albert Reiner)

La paroĥo „De la Bona Novaĵo“ konsideras la idealan bildon de paroĥo kiel sekvas:

VIVI HODIAŬ LA BONAN MESAĜON DE JESUO SIGNIFAS POR NI

1. Ni kune iras la vojon,

2. fortigataj per la preĝo kaj la vortoj de la Biblio.

3. Ni antaŭenigas la diversecon en la komunumoj de nia paroĥo.

4. Ni organizas kaj decidas kune.

5. Ni vivas kaj agas bonfare kaj solidare.

6. Ni konscias pri nia respondeco por la kreaĵaro kaj la socio,

7. kaj por tio ni iras ankaŭ novajn vojojn.
zur Sprachauswahl


Burgenländischkroatisch:

Farska vizija fare „Radosne visti“ oder: Farska vizija fare „Zur Frohen Botschaft”“

ŽIVITI Jezuševe RADOSNE VISTI danas:

1. Zajedno smo na putu

2. prosvitljeni molitvom i ričju Biblije

3. podupiramo raznolikost naših farskih zajednic

4. oblikujemo i odlučujemo zajedno

5. živimo i djelujemo karitativno i solidarno

6. preuzimamo odgovornost za stvaranje i društvo

7. i za to idemo i novimi puti

Molitva za našu faru „Radosne visti“ oder: Molitva za našu faru „Zur Frohen Botschaft“

Dragi Bože,
Ti si s nami, kada smo zajedno na putu.
Naša veza s Tobom, je ono ča nas pelja.
Tvoja rič nam daje snagu i pokazuje pravi put.
Obogaćeni raznolikošću Tvojih stvorenj smo vezani jedan za drugoga.
Imaš zaufanje da Tvoj i naš svit učinimo boljim i ljudskijim.
Ohrabri i ojačaj našu odgovornost jedni prema drugim i daj nam snagu da u solidarnoj zajednici čuvamo i pomažemo slabim i nemoćnim.

Pomozi nam da s ljubavlju hrabro krećemo novimi puti
– k ljudem, a tako i k Tebi.

Zato nas blagoslovi i sprohadjaj, vjerni Bože.
Amen
zur Sprachauswahl


Standardkroatisch:

Župna vizija župe „Navještenja Gospodinova“

ŽIVJETI ISUSOVO NAVJEŠTENJE danas:

1. Zajedno putujemo

2. prosvjetljeni molitvom i riječju Biblije

3. potičemo raznolikost naših župnih zajednica

4. oblikujemo i odlučujemo zajedno

5. živimo i djelujemo karitativno i solidarno

6. preuzimamo odgovornost za stvaranje i društvo

7. i za to idemo i novim putevima

Molitva za našu župu „Navještenja Gospodinova“

Dragi Bože,
Ti si s nama, kada smo zajedno na putu.
Naša veza s Tobom, je ono što nas vodi.
Tvoja riječ nam daje snagu i pokazuje pravi put.
Obogaćeni raznolikošću Tvojih stvorenja smo vezani jedan za drugoga.
Povjeravaš nam zadaću, da Tvoj i naš svijet učinimo boljim i ljudskijim.
Ohrabri i ojačaj našu odgovornost jedni prema drugima i daj nam snagu da u solidarnoj zajednici štitimo i pomažemo slabima i nemoćnima.

Pomozi nam da s ljubavlju hrabro kročimo novim putevima
– k ljudima, a tako i k Tebi.

Zato nas blagoslovi i prati, vjerni Bože.
Amen
zur Sprachauswahl


Italienisch:

Visione della parrocchia Dalla Buona Novella:

Vivere ai nostri giorni il buon Messaggio di Gesù

 1. Il nostro cammino è un insieme

 2. che acquista le sue forze dalla preghiera e dalla Parola della Sacra Scrittura,

 3. che promuove la diversità nelle singole comunità della nostra parrocchia,

 4. che fa i progetti e le decisioni unitamente,

 5. la cui condotta e i cui atteggiamenti sono pienamente ai sensi di carità e di solidarietà,

 6. che assume dunque la responsabilità per la creazione e la società

 7. ed è pronto a fare per questo anche delle vie nuove.

zur Sprachauswahl


Chinesisch/Mandarin
(Übersetzung: Theresa Ya-lin HSU )

維也納天主教堂區Zur Frohen Botschaft“ 福音堂區之堂區遠景:

耶穌的福音便是現實的生活

1. 我們一起前行;

2. 從祈禱和聖經的言語獲取力量;

3. 在堂區內推廣堂區多元化;

4. 共同設計與決定;

5. 在團結互助與愛德中生活與行動;

6. 對天主所創造的一切以及我們的社會負責;

7. 為此,我們也要不斷創新。
zur Sprachauswahl


Bulgarisch

Визията на нашата енория по „Радостното послание”

Да изживеем „Радостното послание” на Исус

 1. Вървим заедно

 2. Ставаме по-силни чрез молитвата и словото на Библията

 3. Насърчаваме разнообразието в общностите на нашата енория

 4. Създаваме и решаваме заедно

 5. Живеем и действаме благотворително и солидарно

 6. Поемаме отговорност за творение и общество

 7. И тръгваме в името на това и по нови пътища

Молитва за нашата енория по „Радостното послание”

Мили Боже,

Ти си с нас, когато вървим заедно.

Връзката ни с теб е това, което ни държи.

Твоето слово за нас е сила и ориентация.

Обогатени от разнообразието на Твоите създания, се чувстваме взаимно близки.

Ти вярваш в нас, че можем да направим Твоя и нашия свят по-човечен и по- любящ.

Подкрепи ни в отговорността ни един за друг, нека солидарни помежду си застанем на страната на слабите и ощетените.

Помогни ни, в духа на любовта да поемаме смело по нови пътища – към хората и към Теб!

Благоослови ни за това и ни съпровождай, Ти, верни Боже!

Амин!

zur Sprachauswahl